Perimetrická ochrana objektů

FVE-zabezpečení fotovoltaických elektráren

NABÍZÍME OCHRANU VAŠÍ INVESTICE KOMPLEXNÍM ZABEZPEČENÍM FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY. NAVRHNEME STUDII, VYPRACUJEME PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A ZREALIZUJEME PRO VÁS OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY NA MÍRU.

Perimetrickou ochranou rozumíme ochranu pozemku před vstupem nepovolaných osob. Zcela obecně lze říci, že se vždy jedná o kompromis mezi cenou a spolehlivostí, přičemž cena v tomto souboji hraje hlavní roli. Protože prakticky není možné střežit celou plochu pozemku, využívá se střežení určitých koridorů, zpravidla přímkových, na obvodu chráněného pozemku.

 

Nejčastěji používané systémy pro perimetrickou ochranu jsou:

Střežení plotů z plotového pletiva

Na pletivo plotu se připevní speciální detekční kabel, který převádí mechanické namáhání a záchvěvy plotu na elektrický signál, zpracovávaný vyhodnocovací jednotkou. Ta odfiltruje běžné rušení a vyhlásí poplach při podlézání, přelézání nebo prostříhávání plotu. Podmínkou pro použití této signalizace je dokonale vypnuté plotové pletivo.

Plané poplachy může u tohoto způsobu zabezpečení způsobovat silný déšť, krupobití, silný vítr a přítomnost zvěře.

Plané poplachy může u tohoto způsobu zabezpečení způsobovat silný déšť, krupobití, silný vítr a přítomnost zvěře.

Infračervené závory

Infračervené závory jsou umístěny na pevně zabudovaných sloupcích a vytváří mezi vysílací a přijímací jednotkou neviditelný paprsek nebo řadu paprsků nad sebou. Při přerušení paprsku dojde k poplachu.

Vysílač s přijímačem musí být umístěn na přímou viditelnost, takže při instalaci infračervených závor pro hlídání pozemků je nutné přihlížet k úpravám terénu a k výsadbě rostlin.

Nevýhodou závor je vysoký počet planých poplachů, způsobených mlhou, padajícím sněhem nebo pohybem zvířat.

Mikrovlnné bariéry

Stejně jako u infračervené závory tvoří mikrovlnnou bariéru vysílací a přijímací část. Na rozdíl od závory však bariéra vytváří ucelené ochranné pole doutníkovitého tvaru, jehož rozměry a dosah jsou dány konfigurací bariéry. Ochranné pole zaručuje velice kvalitní střežení zájmového prostoru a u kvalitních mikrovlnných bariér je možné nastavit velikost předmětu, na který systém reaguje vyhlášením poplachu.

Mikrovlnné bariéry najdou uplatnění nejenom pro ochranu pozemků, ale mohou například střežit i vstup na balkony a terasy, přelezení zdí, vniknutí na ploché střechy objektů a podobně.

I zde je nutná přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem a v zabezpečeném koridoru by neměly být pohybující se předměty, traviny, keře nebo větve stromů, které by se mohly stát zdrojem planých poplachů.

Duální bariéry:

Duální bariéry jsou tvořeny kombinací infra a mikrovlnné bariéry. Každá z technologií má své pro a proti, ale příčiny falešných poplachů jsou různé. Cenová relace jsou desetitisíce. Každá z technologií má svůj časovač a při aktivaci pouze otevře časové okno, během něhož čeká na potvrzení poplachu z druhé technologie.

Pokud se pachatel blíží ke střeženému perimetru, aktivuje nejprve mikrovlnné pole, a současně otevře časové okno, řekněme na dobu dvou minut, během kterých musí přerušit i infra paprsky. Pokud je přeruší, tj. pokud vstoupí do střeženého prostoru, je aktivován poplachový výstup, protože infra technologie potvrdila předchozí poplach z mikrovlny.

Pokud dojde k náhodné aktivaci mikrovlny například RF rušením, otevře se časové okno, ale protože chybí pachatel a RF rušení nezpůsobí poplach infra paprsků, časové okno se po dvou minutách prostě zavře, bez falešného poplachu.

Pokud naopak dojde k aktivaci infra paprsků, třeba tím že mezi nimi proletí kus papíru, otevře se časové okno, ale kus papíru nestačí k aktivaci mikrovlny, takže se po dvou minutách zase zavře, opět bez falešného poplachu.

U duálních bariér Absolute můžeme bez problémů nastavit vysokou citlivost mikrovlny, umístit spodní infra paprsek nízko, abychom dosáhli vysoké úrovně zabezpečení bez falešných poplachů. Pokud dojde k náhodnému falešnému poplachu mikrovlny pětkrát denně, otevře vždy pouze dvouminutové časové okno, tedy celkem 10 minut denně.

Toto je čas, během kterého by muselo dojít k falešnému poplachu i na infra systému, aby byl aktivován „skutečný“ falešný poplach. Deset minut, to je šest krát za hodinu, krát 24 hodin, vyjde nám jeden až dva skutečné falešné poplachy za 144 dní, což je 2 – 5 za rok. Pro tento výpočet jsme použili nejhorší varianty, takže v praxi bude počet falešných poplachů menší.

Zemní detekční kabely

Zemní detekční kabely jsou patrně nejspolehlivějším ochranným systémem pro venkovní použití. Bohužel také nejdražším.

V určité hloubce pod povrchem země je uložen speciální detekční kabel, který kolem sebe vytváří několik metrů široké detekční pole a vyhodnocuje jeho změny. Stejně jako u mikrovlnné bariéry, i zde se nechá nastavit minimální velikost objektu, který vyvolá poplach.

Zemní kabely mají celou řadu výhod. Mají vysokou míru spolehlivosti, narozdíl od ostatních ochranných systémů nejsou vidět, plynule kopírují všechny výškové nerovnosti a střežený koridor se nemusí skládat z přímek.

Realizace Perimetrické ochrany naší společností obsahuje:
  • Vypracování bezpečnostních studií
  • Návrh systému (kvalitní bezpečnostní posouzení objektu)
  • Projekt (stanoví rozsah zabezpečení, vybere prvky patřičného stupně, a určí třídu pro daný objekt)
  • Montáž (provádí specialisté s příslušným proškolením a způsobilosti v dané oblasti, instalace probíhá v souladu s projektem)
  • Revize (po ukončení instalace se provede revize a vypracuje revizní zpráva)
  • Zkušební provoz (vyhodnocení funkčnosti systému během zkušebního provozu)
  • Trvalá péče o zákazníka (pravidelné prohlídky, revize a zajištění servisu)
  • Na míru pro Vás navrhneme a pomůžeme Vám zrealizovat komplexní zabezpečení fotovoltaických elektráren.

Pro instalaci zabezpečovacích perimetrických systémů používáme výrobky firem GALDOR, V-Alert, CIAS, SORHEA, Sicurit AlarmItalia, Optex, Marsyas, aj.

© Alcam PROFI s.r.o. 2022

Web a řešení GDPR: EVERY REGARD s.r.o.

Všechny fotografie, mediální soubory a autorské texty zveřejněné na těchto stránkách podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Jakékoli jejich užití bez svolení autora je trestným činem.