Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru již v počínajícím stádiu hoření. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů.

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasnému zjištění vznikajícího požáru a aktivaci návazných zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních. Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

Náklady vynaložené na pořízení EPS jsou vždy výrazně nižší, než následné škody vzniklé požárem. Instalace EPS se stává nepsaným standardem vybavení budov a v mnohých případech povinností pro dodržení platných závazných předpisů a norem.

Jak EPS funguje?

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová a popřípadě ovládaní zařízení. EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany, který je umístěn u hasičského záchranného sboru. Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob.

Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých principech. Je žádoucí, aby EPS nejen signalizovala vznik požáru, ale aby také dávala signál zařízení zabraňujícímu rozšíření požáru – např. protipožární větrací zařízení, stabilní hasící zařízení, požární uzávěry otvorů, zejména dveře a vrata, přetlakové ventilátory apod.

Základní rozdělení EPS – Existují tři druhy systémů EPS

 • Konvenční – na smyčku lze připojit více hlásičů, pokud je hlásič uvedený do poplachu víme pouze, že na smyčce je některý hlásič v poplachu a ústředna neví, který přesně.
 • Adresovatelné – o uvedení do poplachu rozhodne hlásič, ústředna ví, který hlásič byl uvedený do poplachu (pozná to podle adresy). Adresace rezistorem (drát navíc, měří elektrický proud) nebo komunikace datová.
 • Analogové – tyto hlásiče mají adresu a provádějí měření fyzikálních veličin. Naměřené hodnoty pošlou do ústředny a ta rozhodne o předpoplachu nebo poplachu.

Součásti systému EPS

Skládá se z ústředny EPS, tlačítkových a samočinných hlásičů, požárního poplachového zařízení, požárních kabelů, adaptérů a dalšího příslušenství.

Ústředna EPS

Je zařízení, které přijímá a vyhodnocuje výstupní el. signály hlásičů, signalizuje a vysílá informace o vlastním provozním stavu, ovládá doplňující zařízení EPS a přímo či nepřímo ovládá zařízení bránící rozšíření požáru, popř. provádějící protipožární zásah.

Hlásiče požáru

Jsou přístroje, které reakcí na daný signál vytváří výstupní el. signál, a to buď samočinně, nebo jsou uvedeny do činnosti osobou.

Jejich základní rozdělení je toto:

 • tlačítkové hlásiče: Při promáčknutí čelního skla se sepne spínač. Tlačítkové hlásiče umísťujeme tam, kde je stálá přítomnost personálu, do únikových prostor.

 • samočinné hlásiče: Fungují tak, že na základě změn sledovaných fyzikálních veličin se uvedou do poplachového stavu. Hlásiče reagují buďto na přítomnost teploty nebo kouře.
  ionizační hlásič kouře: Snímací část hlásiče se skládá ze dvou komor – otevřené vnější komory a vnitřní polo uzavřené referenční komory. V referenční komoře se nachází fólie s malým množstvím radioaktivního Americia 241. Po připojení napájení k hlásiči protéká touto fólií elektrický proud. Jakmile do hlásiče vnikne kouř dojde ke snížení proudu ve vnější komoře a následkem toho vzroste napětí mezi vnější a vnitřní komorou. Toto napětí je elektronicky monitorováno a po překročení určité statické hodnoty se hlásič přepne do poplachového módu. V součastné době přestávají být v Evropě používány z ekologických důvodů.

 • optický hlásič kouře: Využívá ke své činnosti pulzující LED umístěnou uvnitř hlásiče. LED je umístěna v komoře, do které nemůže vniknout světlo z žádného externího zdroje. Do komory však může bez problémů vniknout kouř. Částice kouře způsobí rozptyl světla emitovaného LED a tuto změnu zaregistruje fotodioda, v tom se hlásič přepne do poplachového módu.
  hlásiče teplot: Ke své činnosti využívají termistory. Pokud začne v blízkosti hlásiče rychle vzrůstat teplota, zaregistruje tuto změnu vnější termistor. Vnitřní termistor zaregistruje tuto změnu s určitým zpožděním. Pokud nerovnováha mezi termistory překročí určitou mez, dojde k vyhlášení poplachu. V případě, že teplota vzrůstá pomaleji, zareaguje hlásič na překročení stanovené teploty. Tímto vhodným uspořádáním zajišťuje hlásič včasnější zahlášení poplachu.

Speciální hlásiče:

 • Lineární hlásiče tepla: Automatický hlásič požáru využívající pro teplotní detekci senzorový kabel. Lineární systém hlášení tepla pro rozpoznání požárů a přehřátí, jako např. v kabelových kanálech, nádržích s plovoucí střechou v petrochemii, parkovacích garážích, kompostovacích zařízeních, pásových dopravnících a skládkách odpadu.
 • Lineární optické hlásiče: Systém detekce kouře na základě principu světelné závory pro montáž na protilehlé stěny.
 • Systémy nasávání kouře: Systém nasávání kouře z uzavřeného prostoru pomocí sítě potrubí.
  Hlásiče do vzduchotechniky: Pro detekci kouře ve vzduchotechnických kanálech.

Společnost ALCAM PROFI s.r.o. je specialistou na EPS

 
Svým zákazníkům nabízí v tomto oboru tyto služby:
 • zajištění zpracování projektové dokumentace
 • koordinaci se zpracovatelem požárně – bezpečnostního řešení stavby
 • schválení projektové dokumentace Hasičským záchranným sborem místně příslušejícímu místu realizace
 • dodávku zařízení
 • montáž, instalaci
 • programování a uvedení do provozu
 • pravidelné revize a kontroly

Pro instalaci požární signalizace v objektech používáme například výrobky firem ESSER, LITES, BOSCH, ZETTLER, INIM a jiné.

Evakuační rozhlas – ER

Nouzový zvukový systém (NZS) je systém pro zesílení nebo distribuci zvuku, který se používá pro rychlou a uspořádanou mobilizaci obyvatel při nouzových situacích. Vhodnější neoficiální název je Evakuační rozhlas. Pokud jde o systém používaný k řízení evakuace při požáru, používá se často název Požární rozhlas. NZS může plnit i další funkce jako je přenos hudby a informačních hlášení.

Zvukový systém pro nouzové účely musí umožňovat vysílání srozumitelné informace o opatřeních, které je třeba uskutečnit k ochraně životů v jedné nebo více stanovených oblastech.

Pro instalaci evakuačního rozhlasu požíváme systémy VARIODYN® D1, TOA, BOSCH , DEXON.

© Alcam PROFI s.r.o. 2022

Web a řešení GDPR: EVERY REGARD s.r.o.

Všechny fotografie, mediální soubory a autorské texty zveřejněné na těchto stránkách podléhají ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Jakékoli jejich užití bez svolení autora je trestným činem.